Čeští provozovatelé milenecké seznamky na sex a pro zadané CZ/SK prevádzkovatelia Máte otázku? Radi poradíme :)
mini map
Celkom  2707
Dnes  82
  24

Obchodné podmienky

Používaním portálu www.MileneckaZoznamka.sk potvrdzujete, že ste osoba staršia ako 18 rokov,plne spôsobilá na právne úkony a vyjadřujete svoj súhlas s týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami definujúcimi správne používanie portálu MileneckaZoznamka.sk a zároveň súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú špecifikované tu:

Pokiaľ nesúhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami a pravidlami, ste povinný sapoužívania MileneckaZoznamka.sk zdržať.

Služba MileneckaZoznamka.sk umiestnená na adrese https://www.mileneckazoznamka.sk (ďalej len „MileneckaZoznamka.sk“), slúži návštevníkom na zábavné účely.

 

Zmluvné podmienky a pravidlá si prosím starostlivo prečítajte.

 

1.Zmluvné podmienky a pravidlá MileneckaZoznamka.sk

1) Prevádzkovateľ služby je Martin Moravec – IČO: 76408256. (ďalej len „prevádzkovateľ“) bydliskom na adrese K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 738 01.

2) Používateľom sa rozumie osoba staršia ako 18 rokov plne spôsobilá na právne úkony, ktorá používaním MileneckaZoznamka.sk vyslovuje súhlas s týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami, a zaväzujesa tieto Zmluvné podmienky a pravidlá rešpektovať (ďalej len „používateľ“).

Na používanie služieb na našich stránkach a na prezeranie našich stránok musíte mať najmenej 18 rokov alebo viac, podľa toho, či sa na vás vzťahujú zákony inej krajiny, kde sa dospelým stávate v neskoršom veku. Súhlas s podmínkami použitia. Tieto podmínky použitia tvoria záväzné zmluvné vzťahy medzi vami a prevádzkovateľom portálu. Týmito podmínkami sariadi používanie našich stránok, obsahu našich stránok, produktov a služeb ponúkaných cez naše stránky. Použitím, prehliadnutím či využitím akejkoľvek našej služby potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov alebo viac, pokiaľ to vyžaduje zákon krajiny, kterým ste občanom na dosiahnutie dospelosti a súhlasíte s tým, že sa stávate subjektom zmlkne viazaným na základe týchto podmienok.

Naše služby nemusia byť dostupné alebo používané tam, kde je to zákonom zakázané. Prístupom a používanímslužiebmôžetenaraziť na obsah, ktorý možno považovať za sexuálne urážlivý, ibapredospelých, urážlivý, nemravný alebonežiadúci. Okrem toho môže byť určitý obsah alebo materiály, ktoré sú súčasťou našich Služieb, nevhodný na prezeranie neplnoletých osôbaleboosôb, ktorénechcú byť vystavené sexuálneexplicitnému materiálu. Komerčne dostupná rodičovská kontrola ochrany môžepomôcťpriobmedzeníprístupu k materiálu, ktorý je sexuálneexplicitnýalebo škodlivý premaloletých. Pokiaľsa chcete dozvedieťviac o tejtorodičovskej kontrole, nájdete výsledky vyhľadávaniapre jednotlivé možnosti napríklad tu:

https://www.google.cz/search?q=rodi%C4%8Dovsk%C3%A1+kontrola&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t.Steúplnezodpovedný za všetky straty a rizikáosobnejujmyvyplývajúcej z používania našich služieb, vrátane, ale nievýhradne, z akejkoľvek off-line alebo online komunikácie, interakcie s ostatnými. Je vašoupovinnosťouprijaťvšetkypotrebnéopatreniapriinterakcii s osobami, ktoréstretnetealebo s nimi prídete do styku prostredníctvom našich služieb.

Ďalej vyhlasujete a zaručujete sa k nasledujúcemu:

- Nebudete poskytovať alebo povolovať všetkým neplnoletým prístup k našim službám alebo k vášmu účtu.

- Nesmiete a nebudete přistupovat alebo používať naše služby na mieste, kde je takéto použitie zakázané.

- Vaše používanie služieb bude v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami, predpismi, nariadeniami, vyhláškami alebo zvyklosťami.

- Chápete, že ak získate prístup k službám, budete vystavený vizuálnym obrazom či slovným popisom alebo ďalšiemu obsahu, ktorý je sexuálne orientovaný alebo je výslovne erotickej povahy. Dobrovoľne tak robíte na vlastné uváženie, pretože si chcete čítať alebo zobraziť materiály a obsah, ktoré sú k dispozícii pre svoje osobné potešenie, informácie alebo vzdelávanie. Vaša voľba je prejavom vášho záujmu v sexuálnych záležitostiach, o ktorých si myslíte, že sú zdravé a normálne, a ktoré sú podľa vašich skúseností všeobecne zdieľané v komunite dospelých ľudí. Ďalej vyhlasujete, že ste oboznámený so všeobecnými štandardmi medzi dospelými ľuďmi, pokiaľ ide o prijatie týchto sexuálneexplicitných materiálov. Tieto nemožno zameniť za chlípne zájmy alebo za zjavne urážlivé materiály.

Využívaním našich Služieb súhlasíte, že môžete v rámci propagácie dostávať sexuálne orientovaný materiál.

Ak si založíte účet, vyhlasujete, že ste neboli nikdy usvedčený zo sexuálneho trestného činu a nieste vedený ako sexuálny delikvent.

Upozorňujeme, že nebudeme niesť žiadnu trestnú zodpovednosť za našich používateľov alebo členov a pokiaľ zistíme nejaké porušenie zákona počas využívania našich Služieb či návštevy našich stránok, odevzdáme věc ihned Polícii SR na prešetrenie a posúdenie.

3) Okamihom začatia užívania MileneckaZoznamka.sk je založený zmluvný vzťah medzi používateľom a prevádzkovateľom, ktorý sa riadi týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami. Začatím užívania sa rozumie faktické užívanie MileneckaZoznamka.sk nezávisle od toho, či k nemu dochádza po úspešnej registrácii, alebo bez registrácie.

4) Na registráciu do MileneckaZoznamka.sk nie je právny nárok. Poskytovateľ môže bez náhrady ukončiť členstvo používateľa, ktorýnie je V.I.P. – zmazať používateľský profil a akýkoľvek obsah či údaj, který používateľ publikoval na MileneckaZoznamka.sk, poskytovatel môže použivatelovi zakázať prístup a využívanie MileneckaZoznamka.sk, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, kedykoľvek podľa vlastného uváženia s predchádzajúcim alebo bez predchádzajúceho upozornenia. Tento nárok prevádzkovateľ využije prevažne pri zistení porušenia podmienok v bode č. 6. (Práva a záväzky používateľov MileneckaZoznamka.sk).

5) Pokiaľ použivatel nesúhlasí s týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami, je povinný sa užívania MileneckaZoznamka.sk zdržať.

 

2. Ochrana súkromia

Použitím MileneckaZoznamka.sk poskytuje používateľ prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom poskytovania služieb spomínaných v úvode tohto dokumentu.

Udeľuje týmto prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas v súlade s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v platnom znení, so spracovaním poskytnutých osobných údajov a v súlade s čl. č. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb. Používateľ súhlasí so skutočnosťou, že ním poskytnuté osobné údaje môžu byť v rámci služby MileneckaZoznamka.sk zverejnené a sprístupnené vo predne obmedzenému okruhu osôb. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje použivatel prevádzkovateľovi na dobu neurčitú a tento súhlas môže byť používateľom kedykoľvek odvolaný, a to formou doporučeného listu adresovaného na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi používateľa bude nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení a v súlade s čl. č. parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Prevádzkovateľ portálu ručí za to, že osobné údaje nebudú oznamované tretím osobám, s výnimkou nutnej technickej podpory tohto webového portálu, vymáhania dlhu či vyšetrovania PZ a uverejňovaním.

Registrovaný použivatel dáva svoj súhlas na základe príslušných zákonných ustanovení.

Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk ručí za to, že registrovaným používateľom nebudú na e-mailovú adresu uvedenú při registrácii na MileneckaZoznamka.sk chodiť žiadne obchodné oznámenia týkajúce sa iného subjektu ako portálu MileneckaZoznamka.sk.

Za používateľské meno a heslo, ktoré je vytvořené používateľom, má použivatel plnú zodpovednosť. Používateľ musí zabezpečiť, aby poskytnuté používateľské meno a heslo nebolo sprístupnené tretím stranám.

Používateľ súhlasí s tým, že má prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk právo ozývať sa jeho osobe cez e-mailové správy na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári s informáciami týkajúcimi sa portálu MileneckaZoznamka.sk (Informácie o novinkách, informácie o novom odkaze na MileneckaZoznamka.sk apod.).

 

3. Používateľský účet na MileneckaZoznamka.sk

Používateľský účet (ďalej len „účet“) vzniká úspešne vykonanou registráciou na serveri MileneckaZoznamka.sk, počas ktorej užívateľ vložil všetky povinné parametre.

Používaním MileneckaZoznamka.sk použivatel súhlasí s tým, že vyššie uvedené povinné údaje z registrácie budú standardně zverejnené ostatným používateľom MileneckaZoznamka.sk, rovnako tak aj ďalšie údaje, ktoré si používateľ zvolí po prihlásení na svoj účet vrátane profilovej fotografie.

Prihlasovacie údaje do profilu pozostávajú z používateľského mena a hesla. Tieto prihlasovacie údaje sú používateľovi zaslané na vyplnenú e-mailovú adresu ihneď po registrácii používateľa. Používateľ je povinný zaistiť dôvernosť svojich prihlasovacích údajov pre prístup do MileneckaZoznamka.sk (používateľské meno a heslo), a najmä týmto súhlasí s tým, že tieto údaje neoznámi žiadnej tretej osobe. Používateľ si je vedomý, že v prípade poskytnutia týchto údajov tretej osobe nesie plnú zodpovednosť za škodu, ktorá týmto prípadným zneužitím údajov vznikla. Ak použivatel zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel jakoukoľvek treťou osobou, okamžite to oznámi prevádzkovateľovi.

Používaním MileneckaZoznamka.sk používateľ súhlasí so zaslaním e-mailu s udelenými přihlašovacími údajmi.

Používateľ súhlasí s tým, že na zoznamke nebude mať profil, prostredníctvom ktorého by ponúkal sexuálne služby. Používateľ berie na vedomie, že je zakázané mať profil s vulgárnym alebo rasistickým inzerátom. Používateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia vyššie spomínaného môže byť jeho profil zmazaný bez predchádzajúceho upozornenia. Rovnako tak môže byť profil zmazaný, pokiaľ má používateľ príliškrátky inzerát.

 

 

4. Zodpovednosť prevádzkovateľa za poskytnuté služby

Prevádzkovateľ prevádzkuje stránky MileneckaZoznamka.sk na úrovni znalostí a starostlivosti, ktoré sú primerané v danom obchodnom odvetví.

Prevádzkovateľ ani jeho dodávatelia či distribútori neuvádzajú v súvislosti s MileneckaZoznamka.sk žiadne iné konkrétne sľuby než tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Zmluvných podmienkach a pravidlech alebo v dodatečných podmienkach. V súvislosti s obsahom MileneckaZoznamka.sk a obsahom tretích strán, s konkrétnymi funkciami MileneckaZoznamka.sk, s ich spoľahlivosťou, dostupnosťou ani s ich schopnosťou uspokojiť potreby užívateľa sa prevádzkovateľ k ničomu nezaväzuje.

Prevádzkovateľ ani jeho dodávatelia či distribútori nenesú akúkoľvek zodpovednosť za ušlý zisk, stratu tržieb, stratu dát, finančné straty ani za nepriame, zvláštne, následné či exemplárne škody alebo za náhradu škody so sankčnou funkciou.

Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v platnom znení zásadne nezodpovedá za obsah umiestňovaný používateľom na MileneckaZoznamka.sk.

Používateľ sa zaväzuje odškodniť prevádzkovateľa za všetku ujmu, ktorá mu vznikne v důsledku zavineného porušenia ustanovení týchto Zmluvných podmienok a pravidiel používateľom.

Ak MileneckaZoznamka.sk používa používateľ na osobné účely, žiadna časť týchto podmienok ani žiadne dodatočné podmienky neobmedzujú zákonné práva spotrebiteľa, ktoré používateľovi nemožno prostredníctvom zmluvných dojednaní odoprieť.

Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez súhlasu používateľa a bez predchádzajúceho oznámenia stránky MileneckaZoznamka.sk upravovať alebo vylepšovať. Môže priebežne pridávať či odoberať funkcie a taktiež môže pozastaviť či ukončiť celú službu. Ak určitú službu prestane prevádzkovateľ poskytovať, zašle používateľovi s predstihom upozornenie a umožní mu získať z danej služby príslušné informácie, ak bude takýto postup možný a účelný.

 

5. Prevádzkové podmienky, práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ zaistí na základe súhlasu s týmitoZmluvnýmipodmienkami a pravidlami pre používateľa:

- Dohľad nad vlastnými technickými prostriedkami, vrátaneich servisu.

- Používateľskú podporu podľa charakteru poskytovanej služby.

- Možnosť kontroly toho, čo používateľ zverejní a čo nie.

 

Poskytnutie registrácie a základných funkcií MileneckaZoznamka.sk zadarmo. Základnými funkcemi sa rozumem tie funkcie, ktoré môže využívať bežný registrovaný používateľ a nie sú súčasťou spoplatnených služiebalebo V.I.P. členstva.

Pri zabezpečovaní prevádzky služieb prevádzkovateľom môže dôjsť k výpadku služieb poskytovaných na základe súhlasu s týmito podmienkami, prípadne k strate dát na používanom zariadení. Prevádzkovateľ vykonáva pravidelné zálohovanie dát užívateľov, ale za prípadnú stratu dát nenesie žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ taktiež nemôže zaručiť, že nedôjde k strate internej pošty alebo obsahu profilov jednotlivých používateľov. Používateľ využíva systém prevádzkovateľa plne na svoje vlastné riziko. Slobodným rozhodnutím používateľa systém používať, použivatelovi nevznikajú žiadne práva, nároky alebo záruky vo vzťahu k prevádzkovateľovi.

Každý používateľ je sám zodpovedný za obsah svojho profilu. Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk Martin Moravec nenesie žiadnu zodpovednosť či záruku za vytváranie a pravdivosť obsahu oznámení používateľov.

Z dôvodu, aby mali registrovaní používatelia lepší prehľad o používateľoch, ktorí pravidelne navštevujú a využívajú portál MileneckaZoznamka.sk, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať používateľovi profil v prípade, že používateľnie je aktívny dlhšie ako 100 dní. Toto právo prevadzkovatel môže, ale aj nemusí využiť.

Všetkým používateľom stránok je umožnené, aby sa mohli na stránkach MileneckaZoznamka.sk zadarmo zaregistrovať a zadarmo sa ozývať cez odkazy registrovaným používateľom. Registrovaným používateľom je znemožněné písať správy (odkazy) ostatným registrovaným používateľom vo chvíli, keď im je doručená správa (odkaz). Registrovaní používatelia, ktorí nemajú aktivované V.I.P. členstvo, nemajú možnosť čítať prijaté správy. Možnosť čítania prijatých správ je sprístupnená po aktivovaní V.I.P. členstva. Za účelom zvýšenia atraktívnosti stránok MileneckaZoznamka.sk si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo sám vytvárať profily používateľov (profily žien i mužov), ktoré sú následne viditeľné na portáli MileneckaZoznamka.sk, pričom je na zvážení prevádzkovateľa, aké informácie pri jednotlivých profiloch zvolí (vek bydliska, a pod.). Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk sa zaväzuje, že tieto, ním vytvorené profily, ktoré slúžia na zvýšenie atraktívnosti stránok, budú vymyslené a nebudú tak korešpondovať so žiadnou existujúcou osobou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v rámci morálního kódexu množstvo vymyslených profilov nikdy nepresiahne 0,4% z celkového počtu registrovaných používateľov - zaokrúhlene teda 0%, ako je avizované na zoznamke. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že vymyslené profily bude vytvárať len v čase, keď bude portál v zábehovej fáze, tj prevádzkovateľsazaväzuje, že od 1.7.2023 nebude vytvárať žiadne ďalšie vymyslené profily. Prevádzkovateľ sa za účelom zachovani amorálního kódexu zaväzuje, že z týchto profilov nebudú registrovaným používateľom nikdy zasielané žiadne odkazy.

Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk si vyhradzuje právo zasielať registrovaným používateľom správy (odkazy) informujúce o novo registrovaných používateľoch opačného pohlavia na portáli MileneckaZoznamka.sk. Tieto správy (odkazy), ktoré sú odosielané z profilov"MileneckaZoznamka.sk ...",sa následne ukladajú v "pošta" a sú rovnako ako správy od ostatných používateľov považované za "odkaz". Súčasne so zaslaním odkazu, či už sa jedná o odkaz od iného používateľa alebo odkaz informujúci o novo registrovaných používateľoch, je používateľovi doručený aj e-mail s informáciou, že má na stránke MileneckaZoznamka.sk nový odkaz. Tieto informatívne správy sú zasielané iba novo registrovaným používateľom, pričom je na zvážení prevádzkovateľa koho z používateľov pokladá za novo registrovaného používateľa a koho už nie.

Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk svojim registrovaným členom negarantuje, že im portál MileneckaZoznamka.sk sprostredkuje zoznámenie.

V prípade, že sa registrovaný používateľ, či už bežný používateľ alebo V.I.P. používateľ rozhodne zrušiť profil na portáli MileneckaZoznamka.sk, je povinný napísať na e-mail: info@mileneckazoznamka.sk žiadosť o zmazanie profilu z portálu MileneckaZoznamka.sk. Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk je následne povinný profil používateľa MileneckaZoznamka.sk bezodkladne zrušiť.

Pri porušení Zmluvných podmienok a pravidiel MileneckaZoznamka.sk pri prevádzkovaní zakázaných aktivít, publikovaní zakázaného obsahu, alebo pri nevhodnom či neslušnom správaní, môže prevádzkovateľ pristúpiť k nasledujúcim opatreniam:

- Upozornenie

- Varovanie v podobe dočasného zamedzenia prístupu.

- Zmazanie profilu.

- Trvalé zablokovanie prístupu do MileneckaZoznamka.sk.

 

6. Práva a záväzky používateľov MileneckaZoznamka.sk

Používateľ musí mať najmenej 18 rokov.

Používateľ sa zaväzuje všetky služby používať riadne a zdržať sa ich zneužitia, ako aj dodržiavať platnú právnu úpravu.

Používateľ sa zaväzuje, že do kolónky "Stručný popis / Koho hľadám" nebude uvádzať svoj telefónny kontakt alebo akýkoľvek iný kontakt – e-mail, skype, FB apod.

Používateľ sa zaväzuje, že pri registrácii vyplní povinné osobné údaje zodpovedajúce skutočnosti a vyplní presne všetky potrebné informácie v registračnom formulári. Používateľ je zodpovedný za pravidelné aktualizácie dát alebo zmeny.

Vytvorením profilu a následným uložením fotografií na portáli MileneckaZoznamka.sk dáva používateľ prevádzkovateľovi portálu MileneckaZoznamka.sk súhlas na to, aby bola jeho fotografia umiestnená na hlavnú stranu portálu MileneckaZoznamka.sk, tzn. do oblasti, kde sú pohybujúce sa miniatúry profilových fotografií. Pokiaľ sa stane, že prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk do tejto oblasti uloží použivatelovu fotografiu a používateľ si bude v priebehu času priať svoj profil zmazať, potom daný profil prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk musí podľa bodu č. 8 bezodkladne zmazať, pokiaľ však používateľ výslovne neuvedie ,že si praje zmazať aj svoju fotografiu z hlavnej strany portálu MileneckaZoznamka.sk má sa za to, že používateľ súhlasí s tým, že na danom mieste jeho fotografia zostnať môže.

Používateľ je zodpovedný za všetky informácie, ktoré vloží do systému. Všetky informácie tu uvedené sú použité na účely sprostredkovania kontaktu a nemôže ich vidin alebo meniť tretia strana. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo odmietnuť podpísať zmluvu bez uvedenia dôvodov, zrušiť alebo obmedziť používanie funkcií v systéme, pre tieto prípady:

(a) nepravdivé údaje v žiadosti (registračnom formulári),

(b) pochybnosti o plnomocenstve na zastupovanie a právnej existencii daného používateľa (člena).

Kontakt je obvykle oznámený prostredníctvom e-mailu. V prítomnosti pevnej linky alebo telefónneho čísla na mobil, možno tieto prostriedky taktiežpoužívať na kontakt alebo komunikáciu s používateľom.

Pre ochranu anonymity našich používateľov nie sú uvádzané žiadne súkromné ​​dáta v emailovej ani inej komunikácii. Oznámenie používateľom o zmenách, inováciách alebo ďalšie systémové informácie budú použivatelovi zasielané emailom, který používateľ zadal pri registrácii a týmto súhlasí s posielaním týchto oznámení vrátane noviniek. Za prípadné zneužitie alebo škody, ktoré nastanú pri používaní systému, nenesie prevádzkovateľ portálu žiadnu zodpovednosť.

Súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami zároveň plne dávate na vedomie, že sa na MileneckaZoznamka.sk vyvarujete týmto nepovoleným aktivitám:

- Všetka činnosť a obsah v rozpore s Deklaráciou ľudských práv a slobôd, ústavou a zákonmi SR (propagácia rasizmu a xenofóbie, drog, detskápornografia, zoofília, atď.).

- Urážajúca, zosmiešňujúca či poškodzujúca aktivita voči prevádzkovateľovi, jeho službám, zamestnancom a spolupracovníkom.

- Vydávanie sa za člena administrácie služby, poškodzovanie MileneckaZoznamka.sk (napr. Lákanie hesiel, nabúranie sa do systému, rozosielanie adries, čo môže vynútiť kolaps PC, atď.).

- Použitie slov "správca" alebo "admin"  v používateľskom mene, začlenenie vulgárních výrazov do používateľského mena, alebo zámerné vytvorenie používateľského mena podobného inému používateľskému menu.

- Konanie s cieľom poškodiť alebo ovplyvniť funkčnosť MileneckaZoznamka.sk.

- Verejná aktivita preukázateľne smerujúca k poškodeniu iného používateľa (napr. klonovanie profilu a jeho obsahu).

- Používanie via ako jedného účtu jedným používateľom (1 používateľ môže založiť iba 1 účet).

- Zakladanie alebo potvrdzovanie profilu iným osobám alebo umožňovanie iným osobám neregistrovaným na MileneckaZoznamka.sk posielať odkazy z profilu registrovaného používateľa alebo písať odkazy v ich mene.

- Umožňovanie využívania služieb MileneckaSeznamka.cz tretím osobám bez písemného súhlasu prevádzkovateľa (Používateľ zodpovedá za škodu, ktorú prevádzkovateľovi spôsobí v důsledku akéhokoľvek neoprávneného užívania poskytnutých služieb).

- Manipulácia so zdrojovým kódom, svojvoľné zasiahnutie do systému.

- Obchádzanie blokách udelenej za nedodržiavanie pravidiel služby.

- Aktívne a zámerné získavanie prihlasovacích údajov iných používateľov.

- Používanie svojho účtu na rozosielanie nevyžiadaných e-mailov (tzv. spamov, hoaxovatď.), vírusov alebo iného nelegálneho či obťažujúceho obsahu.

- Komerčné pôsobenie na službe MileneckaZoznamka.sk či využitie služby MileneckaZoznamka.sk na komerčné účely (akékoľvek komerčné alebo reklamné oznámenie, vrátane www adresy, alebo jej časti v profile používateľa), prereklamné odkazy (upozorňujúce na "zaujímavé"webové stránky, produkt či služby), preponukové odkazy (ponúkajúce privýrobok, zaručené výsledky či úsporu), pre podvodné odkazy (lákajúce heslo, finančnú hotovosť, odosielanie rôznych druhov kódov), preopakujúce sa odkazy (poslané rýchlo za sebou či v neprimerane veľkom množstve), na umiestňovanie či rozosielanie reklamy.

- Umiestňovanie či rozosielanie textov týkajúcich sa zárobku a sexuálnych služieb.

- Vkladanie inzerátov, ktoré majú za účel niekoho alebo niečo poškodiť.

- Vydávaniesa za verejne známe osoby.

- Zneužitie funkcie nahlásenia nevhodného obsahu alebo správania.

- Použitie a zneužitie ikoniek a obsahu profilov administračného tímu.

 

7. Ceny za používanie portálu MileneckaZoznamka.sk

V prípade, že sa používateľ rozhodne využívať VIP členstvo, tak aktuálna a platná cena za dané členstvo je vždy uvedená na portáli MileneckaZoznamka.sk v sekcii „V.I.P.“

V.I.P. členstvo nie je časovo obmedzené, tzn., že pokiaľsa užívateľ rozhodne aktivovať si V.I.P. členstvo, tak je po vykonaní platby používateľovi udelené V.I.P. členstvo na neobmedzene dlhú dobu.

Používatelia môžu za V.I.P. členstvo zaplatiť buď bankovým prevodom alebo platbou cez poštový poukaz. Pre úspešné aktivovanie služby V.I.P. je ako v prípade platby bankovým prevodom, tak aj v prípade platby poštovým poukazom nutné uviesť číslo bankového účtu prevádzkovateľa a správny variabilný symbol. V prípade platby bankovým prevodom je prevádzkovateľ povinný zaslať registrovanému používateľovi faktúru za poskytnuté služby, pokiaľ si o ňu používateľ zažiada.

Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk sa zaväzuje, že registrovanému použivatelovi udelí V.I.P. členstvo bez zbytečného omeškania ihned akonáhle bude čiastka prevedená na bankový účet. V prípade, že si používateľ praje aktivovať službu V.I.P. rýchlejšie, než trvá medzibankový prevod (obvykle 1 - 2pracovné dni) môže prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu info@mileneckazoznamka.sk zaslať potvrdenie platby či screenshot obrazovky so záznamom uskutočnenia platby. Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk sa zaväzuje, že potom používateľovi aktivuje službu vo väčšine prípadov do jednej hodiny od zaslania e-mailovej správy, najneskôr však do 24-tich hodín od zaslania e-mailovej správy.

Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk si vyhradzuje právo možnosti bezplatného udelenia V.I.P. členstva registrovanému používateľovi, pričom je na zvážení prevádzkovateľa, u kterého používateľa toto právo uplatní a u kterého nie.

Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk v súčasnej dobe zahájil mimoriadnu akciu, na základe ktorej je V.I.P. členstvo pre všetky ženy bez akýchkoľvek poplatkov. Ponuka platí do 30.6.2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto akciu odvolať či predĺžiť podľa svojho uváženia.

Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk v súčasnej dobe zahájil mimoriadnu zľavovú akciu pre V.I.P. a V.I.P. GOLD členstvo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto akciu odvolať či predĺžiť podľasvojho uváženia.

Používateľ má právo zrušiť svoje V.I.P. či V.I.P. Gold členstvo do 14-tich dní od jeho objednania. V prípade, že sa používateľ rozhodne toto svoje právo využívať, musí prevádzkovateľa portálu informovať o tejto skutočnosti na e-mail: info@mileneckazoznamka.sk. Prevádzkovateľ portálu je potom povinný uhradiť použivatelovi celú čiastku za V.I.P. členstvo prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet používateľa. V deň vrátenia čiastky za V.I.P. členstvo bude používateľovi V.I.P. členstvo ukončené.

 

8. Právo na zrušenie členstva, V.I.P. členstva

Zrušenie profilu: V prípade, že sa registrovaný používateľ, či už bežný používateľ alebo V.I.P. používateľ, rozhodne zrušiť profil na portáli MileneckaZoznamka.sk, je povinný napísať na e-mail: info@mileneckazoznamka.sk žiadosť o zmazanie profilu z portálu MileneckaZoznamka.sk. Prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk je potom povinný profil používateľa na MileneckaZoznamka.sk bezodkladne zrušiť.

Od zmluvy o V.I.P. členstvo či V.I.P. Gold členstvo je možné odstúpiť do 14 dní od jej dojednania a to bez udania dôvodu. V prípade, že sa registrovaný používateľ MileneckaZoznamka.sk rozhodne od V.I.P. členstva odstúpiť, je povinný zaslať svoju žiadosť o zrušenie na e-mail: info@mileneckazoznamka.sk.

Zároveň je používateľ povinný uviesť číslo svojho bankového účtu na vrátenie celej čiastky za V.I.P. členstvo. V prípade, že používateľ nedisponuje vlastným bankovým účtom, musí v e-maile doložiť svoju adresu, následne bude používateľovi čiastka zaslaná poštovou poukážkou.

 

9. Zodpovednosť a záruky

Používanie vášho profilu je iba na vaše vlastné riziko. Za prípadné škody spôsobené použitím vášho profilu nenesie prevádzkovateľ portálu žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek chyby prenosu dát z databázy a nie je zaručené úspešné umiestnenie.

Prevádzkovateľ portálu nie je zodpovedný za akúkoľvek stratu dát alebo chyby priprenose dát a nepravdivé výsledné údaje. Používateľovi nevzniká žiadny nárok na plnenie určitých služieb ponúkaných na portáli MileneckaZoznamka.sk. Za škody spôsobené vyššou mocou, zásahom tretích osob alebo iných chýb nie je prevádzkovateľ zodpovedný. Akékoľvek chyby alebo poškodenie systému, ktoré sú stanovené, budú po lokalizácii čo najskôr odstránené. Nárok na 100% dostupnosť portálu neexistuje. Pre všetky nároky tretích osob alebo strán vyplývajúcich z konania používateľa, či už úmyselne, vedome alebo nedopatrením sa bude používateľ zodpovedať sám.

Pokiaľ bude prevádzkovateľ portálu zažalovaný pre porušenie povinností zo zmluvy, príp. bude požadovaná náhrada škody, za ktorú je zodpovědný používateľ, bude používateľ pohnaný na zodpovednosť za svoje konanie a bude u neho uplatnená nielen náhrada škody, ale aj náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, tj.najmä náklady právneho zastúpenia a súdne poplatky. Osobné údaje budú považované za dôverné. Ak chcete zabrániť strate dát, odporúčame používateľom služieb uchovávať všetky dôležité údaje a prípadne ich vytlačiť.

 

10. Záverečné prehlásenie

Každý z používateľov, ktorý nevykonal registráciu, je povinný sa před začatím používania MileneckaZoznamka.sk zoznámiť s týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami a vyjadriť s nimi svoj súhlas. Súhlas je možné vyjadriť buď ponechaním zaškrtnutia poľa vyjadrujúce súhlas so znením týchto Zmluvných podmienok a pravidiel, alebo fakticky tým, že používateľ začne MileneckaZoznamka.sk používať. Pokiaľ používateľ s týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami nesúhlasí, je povinný zdržať sa používania MileneckaZoznamka.sk.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah týchto Zmluvných podmienok a pravidiel. Zmenu prevádzkovateľ používateľovi oznámi a umožní mu sa s týmito zmenami zoznámiť. Akékoľvek zmeny týchto Zmluvnýchpodmienok a pravidiel nabúdajú účinnosť dom zverejnenia týchto podmienok na serveri MileneckaZoznamka.sk.

Všetka komunikácia medzi prevádzkovateľom a používateľom môže byť uskutočňovaná buď písomne ​​(v prípade prevádzkovateľa doručením na poštovú adresu bydliska prevádzkovateľa) alebo e-mailom (v prípade prevádzkovateľa doručením na e-mailovú adresu info@mileneckazoznamka.sk a v prípade používateľa na e-mailovú adresu uvedenú priregistrácii).

Prevádzkovateľ môže smerom k používateľovi komunikovať aj formou zverejnenia určitého oznámenia prostredníctvom na tento účel určeného priestoru v rámci MileneckaZoznamka.sk. Pri použití niektorého z vyššie uvedených spôsobov komunikácie sa má za to, že bola zachovaná písomná forma.

Tieto Zmluvné podmienky a pravidlá riadia zmluvný vzťah medzi používateľom a prevádzkovateľom, neudeľujú práva žiadnym tretím stranám.

Ak tieto Zmluvné podmienky a pravidlá nebude používateľ spĺňať a prevádzkovateľ nebude okamžite konať, neznamená to, že by sa vzdával akýchkoľvek práv, ktoré mu prípadne patria (jako napríklad právo ďalej v budúcnosti konať).

Pokiaľ vyjde najavo, že určité ustanovenienie je vynútiteľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na žiadne iné ustanovenie.

Toto znenie Zmluvných podmienok a pravidiel nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2023.